Hoe wij persoonsgegevens verwerken

Privacy Statement

Eteck Energie Bedrijven B.V. en alle onder en aan haar gelieerde rechtspersonen, hierna te noemen ‘’Eteck’’, gevestigd aan Stationsplein 6, 2275 AZ in Voorburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: www.eteck.nl

Adres: Stationsplein 6

Postcode en plaats: 2275 AZ Voorburg

Telefoonnummer: 085-0218 000

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eteck verwerkt persoonsgegevens van u als energieafnemer doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens (zowel u aansluitadres als correspondentieadres)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer en betaalgegevens
 • Meterstanden en verbruiksgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch doorgeeft.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken beperkt bijzondere persoonsgegevens van u. Het gaat hier dan specifiek om actueel gebruik wat wordt gemonitord door de slimme meter in combinatie met de financiële administratie. Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van bezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij een ouder of voogd hiervoor toestemming geeft. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 085-0218000.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eteck verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de met u gesloten leveringsovereenkomst, waaronder het monitoren en vaststellen van uw verbruik en het monitoren van de correcte werking van systemen
 • Het in rekening brengen van voorschotten, vaststellen van afrekeningen, incasseren van facturen en afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief inzake onze dienstverlening en andere marketing- en communicatieactiviteiten
 • Het per post, e-mail of telefoon leggen van contact indien dit nodig is in het kader van onze dienstverlening, waaronder begrepen mededelingen omtrent onderhoud en over wijzigingen in de dienstverlening
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken om toegang te hebben tot uw eigen gegevens
 • Om aanvullende diensten voor u te verzorgen
 • Eteck verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Eteck verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van één of meer grondslagen die genoemd worden in artikel 6 AVG, in het bijzonder:

 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en)
 • Door u gegeven toestemming. Als een verwerking gebaseerd is op door u gegeven toestemming dan kan u die toestemming te allen tijde weer intrekken. Verwerking die uitgevoerd zijn vóór de intrekking blijven rechtmatig uitgevoerd.
 • Eigen gerechtvaardigde belangen van Eteck of gerechtvaardigde belangen van derden. Daarbij kunt u denken aan de correcte werking van installaties en het zo veel mogelijk garanderen van leveringszekerheid aan alle afnemers, maar ook aan communicatie en marketing van Eteck.

Geautomatiseerde besluitvorming

Eteck neemt besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten aangaande de factuur die u krijgt. Het proces is zodanig ingericht dat het facturatieprogramma, zonder dat hierbij een medewerker van Eteck betrokken is de afrekening vaststelt en de facturatie regelt. Indien er bezwaar wordt gemaakt tegen de factuur zal verdere afwikkeling met u persoonlijk worden verzorgt.

Eteck biedt een deel van haar dienstverlening aan via een app. Via deze app kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens valt ook nu het gaat via een app onder deze privacyverklaring. Bij installatie van de app vragen wij uw toestemming voor toegang tot gegevens die voor de werking van de app noodzakelijk zijn. Op de app wordt niets opgeslagen. Ook biedt de app geen toegang tot uw telefoongegevens, contacten of andere apps.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eteck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Zeven jaar na einde van de overeenkomst: conform onze fiscale verplichtingen;
 • Aan de eventuele telefonische opnames voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden is een maximale bewaartermijn van 3 maanden verbonden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eteck deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld het callcenter om meldingen aan te nemen, onderhoudspartijen om service en onderhoud uit te voeren, meetbedrijven voor het monitoren en vaststellen van verbruik en de Belastingdienst. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eteck blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Eteck uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eteck maakt onderscheid tussen noodzakelijke, externe en relevante cookies. De noodzakelijke cookies, Google Analytics, zorgen dat onze website en de app optimaal functioneert. Tevens gebruiken wij deze cookies voor analytische doeleinden. De externe en relevante cookies helpen om de website, app en e-mails en online advertenties voor u als ontvanger meer relevant te maken. Maar ze dragen ook bij dat u pagina's via social media kunt delen.

Aangezien Eteck steeds in ontwikkeling is zal het gebruik van de cookies nauwlettend in de gaten worden gehouden. Op dit moment ligt ons gebruik alleen technische en functionele cookies. Wij zullen zorgdragen dat Google Analytics geen persoonsgegevens zal ontvangen van ons zodat er geen of zo min mogelijk inbreuk gemaakt wordt op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt op elk moment het gebruik van cookies weigeren, door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eteck en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u via MijnEteck (uw klantportaal) kunt inzien over welke persoonsgegevens wij beschikking hebben. Hierdoor heeft u altijd direct inzage in uw persoonsgegevens. Als u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn of Eteck uw gegevens niet mag verwerken, kunt u een melding indienen om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dit kunt u ook doen via MijnEteck. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ook kunt u uw verzoek richten aan ons postadres; zie daarvoor onze contactgegevens in de aanhef van deze privacy statement. Eteck wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eteck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 085-0218000.

Wijzigingen

Eteck behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wijzigingen worden gepubliceerd op de website van Eteck. Check daarom regelmatig het actuele privacy statement op www.eteck.nl.

Voorburg, 22 november 2021