Aquathermie innamepunt in Pijnacker-Nootdorp Aquathermie innamepunt in Pijnacker-Nootdorp
24 mei 2023

Eteck wil met SPATwater bijdragen aan verbetering waterkwaliteit Nederland

Eteck en SPATwater slaan de handen ineen voor een belangrijke samenwerking op het gebied van waterkwaliteit. Eteck speelt een leidende rol in de Warmtetransitie met het leveren van duurzame energie uit water, waaronder thermische energie uit oppervlaktewater (TEO).

Het is niet goed gesteld met de waterkwaliteit in Nederland. Afgelopen maand hebben diverse media hier aandacht aan besteed nu Nederland onder aan de Europese ranglijst staat. Er wordt zelfs gesuggereerd dat die beoordeling een nieuw probleem is na de stikstofproblematiek. Dat laat ons niet koud.

Al vele jaren levert Eteck zeer-laagtemperatuur warmte gewonnen uit duurzame bron zoals oppervlaktewater, ook wel aquathermie genoemd. Onze warmtenetten en warmte-koude-opslaginstallaties transporteren deze duurzame warmte naar inmiddels meer dan 43.000 aansluitingen in Nederland voor centrale, lokale of individuele opwaardering met een warmtepomp. Doordat dit water met zogenoemde TEO-installaties wordt opgepompt uit lokale wateren, biedt dit tegelijkertijd de mogelijkheid om bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van dit water. Daarom zijn Eteck en SPATwater vorig jaar al met elkaar om de tafel gegaan om over een samenwerkingsvorm te spreken. Het doet ons goed te kunnen melden dat die samenwerking onlangs van start is gegaan.

Hoe ziet die samenwerking eruit?

SPATwater en Eteck zijn voornemens om voor langere tijd samen te werken en daarmee bij te dragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het behalen van de KRW-doelen met behulp van toekomstige TEO-installaties. SPATwater onderzoekt daarvoor de komende drie maanden samen met Eteck hoe de waterkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water-doelen (KRW) de bedrijfsvoering van Eteck kunnen beïnvloeden. Hiervoor wordt een SWOT-analyse gemaakt waarin belangrijke stakeholders zoals gemeente, provincie en waterschappen meegenomen worden.

De intentie is om op basis van dit onderzoek de nodige stappen te zetten om uiteindelijk tot een visiedocument te komen. Dit document biedt handvatten voor Eteck om waterkwaliteit en de KRW te borgen in de toekomstige TEO-installaties en op deze manier daar een positieve bijdrage aan te leveren.

Over SPATwater

SPATwater ondersteunt organisaties bij het identificeren van kansen en risico's op het gebied van waterkwaliteit en de KRW-doelen. Voor Eteck dragen we uiteindelijk gebiedsgerichte oplossingen aan die de lokale waterkwaliteit kunnen verbeteren. Tegelijkertijd dragen we bij aan de strategieontwikkeling om waterkwaliteit structureel te borgen bij de ontwikkeling van toekomstige installaties.