Privacy statement

Eteck Energie Bedrijven B.V., gevestigd aan Coenecoop 12, 2741 PG Waddinxveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.eteck.nl, Coenecoop 12 2741 PG Waddinxveen 085-0218 018

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eteck Energie Bedrijven B.V. verwerkt persoonsgegevens van u als energieafnemer doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens (zowel u aansluitadres als correspondentieadres)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens van u. Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van bezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantzaken@eteck.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eteck Energie Bedrijven B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief inzake onze dienstverlening
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor het toegang te hebben tot uw eigen gegevens
 • Om diensten voor u te verzorgen
 • Eteck Energie Bedrijven B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Eteck Energie Bedrijven B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eteck Energie Bedrijven B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Eteck

Energie Bedrijven B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Zeven jaar na einde aan de overeenkomst: dan bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan onze fiscale verplichtingen 
 • Aan de eventuele telefonische opnames voor kwaliteits- en trainingsdoelstellingen is een maximale bewaartermijn van 3 maanden verbonden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eteck Energie Bedrijven B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, zoals het callcenter om meldingen aan te nemen, onderhoudspartijen om service en onderhoud uit te voeren en de Belastingdienst. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eteck Energie Bedrijven B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Eteck Energie Bedrijven B.V. uw persoonsgegevens eventueel aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eteck Energie Bedrijven B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eteck Energie Bedrijven B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u via MijnEteck (uw klantportaal) kunt inzien over welke persoonsgegevens wij beschikking hebben. Hierdoor heeft u altijd direct inzage in uw persoonsgegevens. Als u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn of Eteck uw gegevens niet mag verwerken, kunt u een melding indienen om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dit kunt u ook doen via MijnEteck. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Eteck Energie Bedrijven B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Eteck Energie Bedrijven B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via customercare@eteck.nl.

Wijzigingen

Eteck Energie Bedrijven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het actuele privacy statement op www.eteck.nl. Waddinxveen, 25 mei 2018